آن سوی دلتنگی ها

آن سوی دلتنگی ها همیشه خدایی هست که داشتنش جبران همه نداشتن هاست.

دی 88
1 پست
سرآغاز
1 پست